Arthur Smyth James Arthur Smyth Robert John Smyth Mary Kathleen Smyth Bernard Smyth Edward Smyth Daniel Smyth Margaret Sarah Smyth Patrick Smyth Joseph Smyth Sarah McCavney Ann Jane Smyth Catherine Smyth Daniel Smyth Margaret Smyth William James Smyth Margaret Smyth Mary Alice Smyth James Arthur Smyth Margaret Lavery Mini tree diagram

Robert John Smyth

4th Feb 18761,2 -

Life History

4th Feb 1876

Born in Ballymackeownan, Magheralin, Co. Down.1,2

5th Feb 1876

Baptised in Magheralin, Co. Down.1

1900

Resident in Ballymackeownan, Magheralin, Co. Down.2

20th Aug 1900

Married Sarah McCavney in Magheralin, Co. Down.1,5,2

1901

Occupation Agricultural Labourer.3

1901

Resident in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.3

17th Nov 1901

Birth of son James Arthur Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.4,2

1st Mar 1903

Birth of son Robert John Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.4,2

1904

Occupation Labourer in Whiting Mill.2

30th May 1904

Birth of daughter Mary Kathleen Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.4,2

16th Jul 1906

Birth of son Bernard Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.2

1st Aug 1907

Birth of son Edward Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.4,2

28th Oct 1908

Birth of son Daniel Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.2

1911

Occupation Damask Weaver.4

1911

Resident in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.4

1912

Occupation Powerloom Weaver.2

23rd Mar 1912

Birth of daughter Margaret Sarah Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.2

15th Mar 1915

Birth of son Patrick Smyth in Drumo and Drumcro, Magheralin, Co. Down.2

1918

Birth of son Joseph Smyth in Co. Down.5

Notes

  • Witness to:  Mary Ann Lavery    Baptized  4 Oct 1896  Magheralin, Co. Down

Page created using GEDmill 1.11.0